GDPR

С въвеждането на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), Европейският съюз осъществява значима реформа по отношение защитата на физическите лица във връзка с обработването на личните им  данни. Промените предвиждат по-висока степен на сигурност, както и улеснена стопанска дейност в условията на цифровата ера.

Прилагането на Регламента започна от 25 май 2018 и той е общовалиден за всички форми на организация, опериращи в частния и публичния сектор, чиято дейност включва обработване на лични данни на граждани на Европейския съюз.

Привеждането на всички процеси и системи в организацията в съответствие с изискванията на Регламента изисква планиране, предварителна подговка и добра организация.

Услуги в кантора Рюстем във връзка с Регламент (ЕС) 2016/679:

 • Внедряване изискванията на Общия Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR)
 • Привеждане цялостната дейност в съответствие с Общия Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR)
 • Правен анализ на данните и системите в организацията за установяване на общото ниво на съответствие с GDPR.
 • Изготвяне на правила и процедури за привеждане в съответствие с GDPR, вкл. политики за защита на личните данни, вътрешни регистри на операциите по обработване на личните данни по чл.30 от Регламента, вътрешни инструкции, образци на договори, декларации и др. според законовите основания, целите и необходимия обем за обработване на лични данни в организацията
 • Съгласуване на технически и организационни мерки за защита на личните данни в организацията с вътрешен IT-специалист
 • Обучение с практически насоки на ключови служители на организацията, ангажирани с процеса на внедряване и изпълнение на изискванията на GDPR
 • Идентифициране на ролите и отговорностите на съответните лица за защита на личните данни в организацията и изграждане на механизми за вътрешен контрол
 • Практически планове за действия, уведомяване и комуникация при нарушение на сигурността на данните.
 • Разработване на механизми за отчетност
 • Препоръки с полезни практики за изграждане на доверие и сигурност в отношенията с клиентска аудитория, партньори, надзорни органи и други
 • Участие в работни групи за оценка на въздействието върху защитата на данни (ОВЗД) и определяне дали съществува вероятност обработването „да породи висок риск” за целите на Регламент 2016/679
 • Превантивни решения, корективни мерки или мерки с цел справяне с нарушения – от значение при определяне размера на глобата или имуществената санкция размера на евентуални санкции
 • Защита от санкции (глоби или имуществени санкции) при проверка от надзорен орган
 • Съдебна защита при санкциониране
 • Съдействие при обмен на информация с надзорния орган, при сътрудничество с надзорния орган за и смекчаване на евентуални неблагоприятни последици при вече установени нарушения
 • Изготвяне на кодекс за поведение съгласно член 40 от Регламента;

 


Още за GDPR:
Телефон: +359 888 004 183
E-mail: office@ryustem.eu