Услуги

Собственост

 • Юридически консултации
 • Обстойни проверки за правен статут и положение
 • Превантивна защита на собствеността
 • Предоставяне на възможни и решения и правни съвети
 • Имотно планиране
 • Съдействие за преговори и сделки с вещни права
 • Изработване на договори за вещни облигационни права /договор за наем, брачен договор, договор за продажба и други/
 • Процесуално представителство и защита пред административни органи и съдилища
 • Съставяне на жалби до Европейски съд за правата на човека

 

Интелектуална собственост

 • Консултации за стратегическо управление и закрила на интелектуалната собственост
 • Съдебна защита
 • Изработване на лицензионни договори
 • Прилагане на правни способи за защита от недобросъвестни търговски практики
 • Защита на търговска тайна
 • Защита на търговско наименование и репутация

 

Комуникационни права и репутация

 • Юридически консултации
 • Прилагане на извънсъдебни способи за защита
 • Защита на комуникационните права и репутацията във виртуалното пространство
 • Процесуално представителство и защита пред административни органи и съдилища
 • Правна защита по Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите

 

Бизнес

 • Юридически консултации
 • Правно съпровождане при бизнес решенията
 • Текущо правно обслужване
 • Изработване и съгласуване на общи условия за онлайн търговия и правила за провеждане на рекламни кампании
 • Фасилитиране на преговори
 • Процесуално представителство и защита пред административни органи и съдилища

 

GDPR

 • Внедряване изискванията на Общия Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR)
 • Привеждане цялостната дейност в съответствие с Общия Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR)
 • Правен анализ на данните и системите в организацията за установяване на общото ниво на съответствие с GDPR.
 • Изготвяне на правила и процедури за привеждане в съответствие с GDPR, вкл. политики за защита на личните данни, вътрешни регистри на операциите по обработване на личните данни по чл.30 от Регламента, вътрешни инструкции, образци на договори, декларации и др. според законовите основания, целите и необходимия обем за обработване на лични данни в организацията
 • Съгласуване на технически и организационни мерки за защита на личните данни в организацията с вътрешен IT-специалист
 • Обучение с практически насоки на ключови служители на организацията, ангажирани с процеса на внедряване и изпълнение на изискванията на GDPR
 • Идентифициране на ролите и отговорностите на съответните лица за защита на личните данни в организацията и изграждане на механизми за вътрешен контрол
 • Практически планове за действия, уведомяване и комуникация при нарушение на сигурността на данните.
 • Разработване на механизми за отчетност
 • Препоръки с полезни практики за изграждане на доверие и сигурност в отношенията с клиентска аудитория, партньори, надзорни органи и други
 • Участие в работни групи за оценка на въздействието върху защитата на данни (ОВЗД) и определяне дали съществува вероятност обработването „да породи висок риск” за целите на Регламент 2016/679
 • Превантивни решения, корективни мерки или мерки с цел справяне с нарушения – от значение при определяне размера на глобата или имуществената санкция размера на евентуални санкции
 • Защита от санкции (глоби или имуществени санкции) при проверка от надзорен орган
 • Съдебна защита при санкциониране
 • Съдействие при обмен на информация с надзорния орган, при сътрудничество с надзорния орган за и смекчаване на евентуални неблагоприятни последици при вече установени нарушения

 
Други

 • Консултации за цялостни юридически решения
 • Изграждане на концепция за стратегическо водене на дела
 • Правно съдействие според нужната на потребителя информация

 

Всички услуги, които адвокатска кантора Рюстем предоставя, са обезпечени със застраховка „Професионална отговорност”.

 


 

Телефон: +359 888 004 183
E-mail: office@ryustem.eu