Актуално

Стратегия за закрила на интелектуалната собственост в бизнеса

Успехът в сферата на бизнеса изисква целенасочена концентрация на интелектуални и творчески усилия. Дизайни, символи, търговски имена, бизнес методи, клиентски списъци и други обекти на интелектуална собственост, са плод на тези усилия. Те изграждат иновативния потенциал на всяка компания. Добре развити те са равносилни на конкурентно предимство, поради което често подлежат на злоупотреба. Ето защо тяхната закрила като бизнес актив е от първостепенно значение.

Закрила на иновации с открит достъп

Обектите, разработени на равнището на изобретения, полезни модели, промишлен дизайн, търговски марки, подлежат на правна закрила по силата на специални закони.  Използването на официално установени и регистрирани права дава право на притежателите им да реализират икономическия потенциал на закриляните обекти изключително в свой интерес, както и да въвеждат  забрана за ползването им от други лица. При липса на закрила на иновациите компаниите са изправени пред риск от груба конкуренция, тъй като всички останали участници на пазара могат безнаказано и свободно да ползват достиженията им в бизнеса, да отнемат конкурентните им предимства, пазарния им дял, без да има възможност за засегнатите лица да потърсят финансови компенсации. ( … още )


Новата парадигма за защита на собствеността 

Концепцията за управление на стойността (VВМ-Value Based Management) е реално приложима и спрямо собствеността като икономически феномен.

Стойностно базираният мениджмънт на собствеността поставя акцент върху нейното стратегическо максимизиране, без да изключва защитата срещу злоупотреба, накърняване и отнемане. Водещо значение придобива стойността на благата, а не формалното им юридическото притежание. Превес за собственика имат не самите вещи, а ползите от тях.

Ето защо формалното запазване на господството върху притежанията не винаги означава ефективно управление на собствеността. Особено важно е доброто познаване и ползване на основните договорни механизми за регулиране на отношенията с други правни субекти в рамките на съ/собствеността и извън нея, както и разумно разпореждане с притежаваните права, включително при учредяване на привилегии и тежести (ипотеки, залози, поръчителство и др.) (… още )


Предприемачески „Интелигентни пари“

Една от основните насоки на съвременната европейската политика за малките и средни предприятия е насърчаване на предприемачеството. Планът за действие „Предприемачество 2020г.“ на Европейската комисия акцентира на възраждането на предприемаческия дух в Европа.

В Стратегическия ангажимент за постигане на равенство на половете за периода 2016-2019 г. Европейската комисия предвижда полагане на големи усилия за привличане на предприемаческия интерес на жените. Отчита се, че те са   най-големият неизползван източник на предприемачески потенциал, като представляват едва 29 % от предприемачите.

Въпреки различните програми и политики за подкрепа на жените – предприемачи, сред глобалните предизвикателствата остава достъпа до финансиране. Жените трудно натрупват капитал за стартиране на собствен бизнес. ( … още )


Общ поглед върху GDPR

Модернизираната защита на личните данни е част от програмата на Европейската комисия от 2015 г. за изграждане на цифров единен пазар. Създадена е нова регулация за обработване на личните данни и по-стриктно опазване на личната информация. На 25 май 2018 г. в целия Европейски съюз ще започне прилагане на Регламент (ЕС) 2016/679 т.нар. Общ регламент за защита на личните данни (GDPR).

Кого ще засегне Регламентът за защита на личните данни?

Част от основните права на всяко лице, гражданин на Европейския съюз, е правото на защита на личните данни във връзка с тяхното обработване. Предстоящата реформа цели именно обезпечаване на това право, следователно Регламентът е предназначен и общовалиден за всички организации, опериращи в частния и публичния сектор, чиято дейност включва достъп, съхранение и/или администриране на лични данни на лица, граждани на Европейския съюз.( … още )


Как личните данни ще бъдат по-добре защитени с GDPR и има ли бизнесът полза от това?

Privacy by design – защита на данните на етап проектиране

Привеждането на дейността в съответствие с принципа Privacy by design е добре позната практика в технологичните среди. GDPR за първи път въвежда съблюдаването на този принцип като административно изискване. Целта е да се изгради универсална рамка, при която защитата на поверителността не е допълнителна или пожелателна процедура, а неразделна част от бизнес процесите на компанията.

Концепцията Privacy by design предвижда мерките за защита на личните данни на техническо и организационно равнище да се предпиемат преди започването на самите процеси по обработка, тоест още на етап планиране. По този начин рискът от възникаване на нарушения е минимален. Данните са сигурно събрани, надеждно съхранявани и унищожени след отпадане на необходимостта от тяхното обработване.( … още )


GDPR – Процес на внедряване

За привеждане в съответствие с изискванията на Общия Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни (GDPR), на организациите се препоръчва да преминат през изброените етапи:

Етап 1: Анализ на данните и системите в организацията за установяване на текущото общо ниво на съответствие с GDPR (текущото състояние);
Етап 2: Документиране на проведения вътрешен анализ;
Етап 3: Преценка на факторите за назначаване на Длъжностно лице по защита на данните; ( … още )

 


Авторското право – значение и обхват

В информационната ера ефективното управление на авторските права изисква методични услилия, насочени най-вече към превенция на злоупотребата с тях. Носителят на авторски права следва да е добре осведомен кога и как възникват те, както и кога се прекратяват, за да може успешно да предвиди и организира тяхното обезпечаване. От друга страна всеки човек трябва да има ясна представа кои са обектите на авторското право, за да не се прояви /дори несъзнателно/ като нарушител спрямо тях.( … още )

 

 


Защитена ли е вашата търговска тайна?

Търговската тайна може да бъде обект на непочтени практики. Тя системно е изложена на риск от шпионаж и кражба. Някои фирми дори инвестират в привличане на ключови служители от своите конкуренти с цел присвояване на информация. Срещу тях законът установява както обща забрана за нелоялна конкуренция (чл.29 от ЗЗК), така и специфична забрана за злоупотреба с търговска тайна (чл.37 от ЗЗК). ( … още )

 
 
 

Към страница 2