Защита на репутация и комуникационни права

Комуникационните права включват правото свободно да се изразява и разпространява мнение и правото да се търси, получава и разпространява информация. Тяхното зачитане е приоритет на демократичните общества. Въпреки това те подлежат на някои законови ограничения с цел да не бъдат накърнявани правата и доброто име на други хора и за да не бъде престъпвано личното човешко пространство.

Основни нормативни документи, които уреждат комуникационните права:

 

Репутация

Репутация е мнението на социална група или общество относно определена личност или организация. В правен аспект тя се е равносилна на добро име. Конституцията на Република България обезпечава правото на защита на доброто име, честта и достойнството. Накърняването им се счита за нарушение и подлежи на правни санкции. В много случаи причина за такова нарушение е злоупотреба с комуникационните права.

Репутацията е съществен фактор, определящ просперитета в много области, сред които бизнес, политика, социален статус. Важно е да се съхрани нейния позитивен характер посредством информираност и убедително отстояване на собствените права.

Защита на репутация и комуникационни права в адвокатска кантора Рюстем:

  • Юридически консултации
  • Прилагане на извънсъдебни способи за защита
  • Защита на комуникационните права и репутацията във виртуалното пространство
  • Процесуално представителство и защита пред административни органи и съдилища
  • Правна защита по Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на гражданите

 


 

Още за репутацията и комуникационните права:
Телефон: +359 888 004 183
E-mail: office@ryustem.eu